Web Brief Plan

คิดและจัดทำ Sitemap โครงสร้างเว็บไซต์ ให้กับลูกค้า โดยอ้างอิงความต้องการของกลุ่มเป้าหมายผู้ที่เข้าชมและใช้งานเว็บไซต์หรือเว็บแอพพลิเคชั่น เข้าใจง่ายและเป็นระบบ ไม่ซับซ้อน ง่ายต่อการใช้งาน ปรับปรุง หรือโฆษณาทางการตลาดออนไลน์