Web Development

จัดทำเว็บไซต์ พัฒนาเว็บไซ Production ในส่วนนี้จะแบ่งเป็นส่วนคือ Front กับ Coding หลังบ้าน โดยเลือกใช้ Function หรือภาษาที่พัฒนาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีการทดสอบระบบก่อนขึ้นใช้งานจริง